Vuolijoen Metsästysseura ry SÄÄNNÖT                    

hyväksytty 13.11.2018

 

1 §

Yhdistyksen nimi on Vuolijoen Metsästysseura ry ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kotipaikka on Kajaanin kaupunki ja toiminta-alue käsittää Vuolijoen ja Käkilahden kylät. Seura on perustettu syyskuun 5. päivänä 1958 ja hyväksytty yhdistysrekisteriin 19.12.1964. Seuran kieli on suomi.

 

2 §  SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on harjoittaa

1) järkiperäistä metsästystä

2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa

3) metsästysampumaurheilua

4) kenneltoimintaa

 

3 §  SEURAN TOIMINTAMUODOT

Tarkoitustaan seura toteuttaa

1) hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita

2) suorittamalla riistanhoitotöitä

3) valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueellaan tapahtuvaa metsästystä

4) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta

5) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista
6) kouluttamalla jäseniään
7) järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä
varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa
8) edistämällä metsästyskoiratoimintaa

 

4 §  SEURAN JÄSENET

Seuran varsinaiseksi koejäseneksi johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.
Seuran jäsenen tai jäseneksi hakevan on vuokrattava seuran toiminta-alueella sijaitsevan omistamansa ja/tai hallitsemansa metsästykseen soveltuvien maa-alueiden metsästysoikeus. Maata vuokraava hakija on vapautettu liittymismaksusta, muilta peritään liittymismaksu.
Maanvuokra-ajalla jäsenen jäsenmaksuvelvoite on alennettu. Alennus perustuu maa-alueen kokoon ja lasketaan prosentuaalisesti yhdistyksen kokouksen määrittelemällä tavalla.
Alennuksesta päätetään samalla tavalla kuin päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
Yhdistyksen kokouksen niin päättäessä maanvuokrauksesta tulevaa alennusta voidaan käyttää myös toisen jäsenen vuosittaisen jäsenmaksun alentamiseen.

Mikäli jäsen luovuttaa maittensa metsästysoikeuden muulle taholle tai päättää vuokrasopimuksen, on hallituksella oikeus erottaa hänet seurasta.

Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa seuran yleisen kokouksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi seuran johtokunta voi hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla henkilö- tai yhteisöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksessa.


5 §  JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Seuraan liittyessään jäsen suorittaa liittymismaksun ja toukokuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää.

Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua eikä hänellä ole äänioikeutta. Metsästystä lukuun ottamatta koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä. Koejäsen voi metsästää ainoastaan varsinaisen jäsenen valvonnassa ja koejäsenen hirvijahtiin osallistumisesta päättää seuran johtokunta.

Jäsen voidaan vapauttaa jäsenmaksusta, jos hän luovuttaa omistamansa tai hallitsemansa alueen kaikki metsästysoikeudet seuralle metsästysvuokrasopimuksella, edellyttäen, että jäsenen hallussa oleva tila on pinta-alaltaan riittävä vastaamaan vuotuista jäsenmaksua.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista ja toimintavelvoitteista. Kannattavilta henkilö- tai yhteisöjäseniltä ei peritä liittymismaksua eikä heillä ole toimintavelvoitetta. Vuotuinen tai kertakaikkinen kannattajajäsenmaksu määrätään vuosittain erikseen yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen osalta seuran talvikokouksessa.

Toiminta- ja ilmoitusvelvoite

Jäsen on myös velvollinen suorittamaan toimintatyötä vähintään seuran talvikokouksen vuosittain mahdollisesti vahvistaman toimintavelvoitteen edellyttämän määrän verran ja pitämään luetteloa kaikista suorittamistaan toiminta/riistanhoitotoimenpiteistä sekä pyytämästään riistasta. Lisäksi jäsenen tulee tarvittaessa tehdä näistä vuosittain ilmoitus seuran johtokunnalle tai seuran riistahoitotoimikunnalle.

Toimintavelvoitemaksu

Jäsen, joka ei ota osaa toimintatyöhön tai joka jättää tekemättä edellä mainitut ilmoitukset, on velvollinen suorittamaan seuralle toimintavelvoitemaksua, jonka suuruuden seuran talvikokous vuosittain mahdollisesti vahvistaa. Toimintavelvoitemaksu on suoritettava seuralle taannehtivasti seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksuajankohdan yhteydessä. Seuran johtokunta voi erityisistä
syistä (esim. ikä, sairaus tms.) vapauttaa jäsenen toimintavelvoitteen ja toimintavelvoitemaksun suorittamisesta joko osittain tai kokonaan.

 

6 §  SEURASTA EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemällä.

 

7 §  SEURASTA EROTTAMINEN

Seuran johtokunta voi erottaa jäsenen, joka

1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen

2) toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästystapojen vastaisesti

3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä

4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti

5 ) varoituksista huolimatta ei noudata sääntöjä ja päätöksiä
 

Ennen päätöksentekoa johtokunnan on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä po. päivää lukuun ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsottakoon erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

 

8 §  SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi-maaliskuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta.

Ilmoitusmenettely voi olla sanomalehti-ilmoitus seuran varsinaisen kokouksen määräämässä/määräämissä lehdessä/lehdissä, kirjallisena ilmoituksena jäsenille ja sosiaalisessa mediassa.

 

9 §  TALVIKOKOUSASIAT

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa, kaksi ääntenlaskijaa
 2. todetaan kokouksen laillisuus
 3. hyväksytään työjärjestys
 4. esitellään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
 5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
 6. toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali
 7. toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
 8. toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle
 9. vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten ja määrätään jäsenten toimintavelvoitteet sekä päätetään mahdollisen toimintavelvoite maksun määräämisestä ja suuruudesta
 10. valitaan seuran hirviporukan johtaja toimintavuodelle
 11. päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta, kannattavien henkilöjäsenten   vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta
 12. vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio
 13. käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen §7 mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi
 14. käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa   ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat
 15. päätetään riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä
 16. keskustellaan muista mahdollisista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.


 

10 §  KESÄKOKOUKSEN ASIAT

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.11 § SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksikymmenysosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle.  Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa mitä sääntöjen 8 § on määrätty.

 

12 §  PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaoston ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

 

13 §  SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ratkaisee arpa.
Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä, kannattavia jäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

 

14 §  SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kahta viikkoa ennen talvikokousta. Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi päivää ennen talvikokousta.

 

15 §  SEURAN JOHTOKUNTA JA SEN EROVUOROISUUS

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kolmeksi vuodeksi valitut kuusi jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi jäsentä. Ensimmäisellä kerralla erovuoro ratkaistaan arvalla. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi, tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

 

16 §  PÄÄTÖSVALTAISUUS

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.


17 §  SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.


18 §  JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

Johtokunta toimii seuran toimeenpanevana ja valvovana elimenä vastaten asioiden huolellisesta hoitamisesta sekä käytännön tehtävistä. Johtokunnan tulee

 1. olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti
 2. suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti
 3. vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä
 4. vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta
 5. vastaa jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista
 6. toimittaa riistanhoitoyhdistykselle pyydetyt toimintatiedot
 7. nimetä edustajat riistanhoitoyhdistyksen kokouksiin ja muihin seuran edustusta vaativiin tilaisuuksiin
 8. vastaa seuran kokouksen antamista velvoitteista
 9. ylläpitää seuran jäsenluetteloa
 10. hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta
 11. hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 12. hyväksyä koejäsenet ja erottaa jäsenet
 13. valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt
 14. päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista
 15. tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset

 

19 §  SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan tarvittaessa seuran kokouksessa.

 

20 §  SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys - Jaktmuseiförening i Finland ry:lle (Suomen Metsästysmuseo). Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Kainuun Riistanhoitopiirille ja Vuolijoen riistanhoitoyhdistykselle.

 

21 §  MUUTA

Muulloin noudatettakoon, mitä yhdistyslaissa on säädetty.